POLITYKA PRYWATNOŚCI TC TECHNOLOGIA CIAŁA

(strona: https://technologiaciala.pl/)

Niniejsza Polityka Prywatności określa, wskazuje i wyjaśnia cele, zasady i sposób w jaki TC Technologia Ciała Anna Kępa i Katarzyna Borowiec (sc.),gromadzi, przetwarza i chroni dane osób korzystających z usług lub odwiedzających stronę https://technologiaciala.pl/.

    1.    Czy Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem?

Dane osobowe przetwarzamyzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1781).

   2.    Kto jest administratoremDanych Osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej. Dane Osobowe) jest spółka cywilna TC Technologia Ciała Anna Kępa i Katarzyna Borowiec, z siedzibą: 81-366 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama, nr 37, lok. 5, NIP: 5862374451 REGON: 520473701 (dalej: występuje w odpowiedniej formie, jako „My” lub „ADO”).

W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej IOD) Katarzyna Borowiec, e-mail: tco2@o2.pl , oraz od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8-16 pod tel. 514 511 332 i adresem 81-366 Gdynia, ul. Antoniego Abrahama, nr 37, lok. 5.

   3.    Jakie Dane Osobowe od ciebie pozyskujemy?

Kiedy odwiedzasz stronę Internetowąhttps://technologiaciala.pl/(dalej „Strona”) możemy zbierać i przetwarzać Dane Osobowe o Tobie, jako osobie fizycznej. Umożliwiają one Twoją identyfikację, bezpośrednio lub w połączeniu z innymi informacjami dodatkowymi. Informacje te mogą być zbierane przez nas zarówno, gdy je podajesz świadomie, na przykład kontaktując się z nami a także, jako analiza Twojego zachowania na Stronie podczas jej przeglądania.

Dane pozyskiwane automatycznie przez systemy informatyczne dotyczą systemu operacyjnego, na którym pracujesz, adres z którego się komunikujesz (adres IP), lokalizację (kraj), adresy URI (Uniform Resource Indentifier) czyli zasobów, które wywołujesz na naszej stronie, czas zgłoszenia żądania wywołania, informacje o czynnościach podejmowanych przez Ciebie na Stronie (np. w co klikasz), sposób wysyłania żądania do serwera, rozmiary pliku uzyskanego w odpowiedzi oraz kod wskazujący stan odpowiedzi serwera, informacje na temat urządzenia, którym się posługujesz w tym: nazwy domen oraz inne informacje zbierane w ramach tzw. plików cookie (ciasteczka). Dane Osobowe są wykorzystywane przez nas tylko w formie anonimowej i są związane z funkcjonalnościami, utrzymaniem Strony i ustalenia statystyk ruchu na Stronie. Dane te mogą być również wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw popełnionych w odniesieniu do Strony.

   4.    Jakie są cele przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych?

Dane Osobowe i za takie uznane, są zbierane przez Stronę w celu umożliwienia Tobie korzystania z jej funkcjonalności.

Dane mogą być zbierane też w celach marketingowych, promocyjnych, reklamowych, w tym również dla potrzeb marketingu bezpośredniego a także przeprowadzania analiz, badań, statystyk rynkowych, przeprowadzania ankiet przez pocztę elektroniczną i SMS-y w odniesieniu do naszych usług i produktów oraz do wysyłania do Ciebie ofert, promocji lub innych informacji o naszych usługach i produktach.

   5.    Na czym polegają czynności przetwarzania przez nas twoich Danych Osobowych?

Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się przy zastosowaniu takich procedur, środków technicznych i informatycznych, które są odpowiednie do ochronnych poufności i zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Mogą one obejmować czynności takie, jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, przeglądanie, opracowywanie, dobór, pobieranie, dostosowywanie, wykorzystywanie, łączenie, usuwanie i niszczenie danych, w tym również łączeniu dwóch lub więcej wymienionych czynności.

   6.    Czego dotyczy zgoda na przetwarzania przez nas twoich DanychOsobowych?

Odwiedzenie Strony, jest dobrowolne.Zawsze, kiedyto wymagane prawem, przy odwiedzaniu Strony prosimy, Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Możesz nie wyrazić zgody na ich przetwarzanie, wówczas jednak dalsze korzystanie z funkcjonalności Strony, w zakresie wymagającym Twojej zgody, nie będzie dla Ciebie dostępne.

Zgoda nie jest wymagana, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia zamówionych przez Ciebie usług a tym samym wykonania umowy, której jesteś stroną albo do wdrożenia środków wymaganych przez Ciebie przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit.b) rozporządzenia RODO). Podawanie tych danych przez Ciebie jest dobrowolne, to znaczy, że nie masz obowiązku ich podawania. Jeżeli jednak ich nie podasz, nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

   7.    Kto będzie miał dostęp do twoich Danych Osobowych?

W ramach naszej działalności i w celach wymienionych wyżej, przekazane nam dane osobowe nie zostaną sprzedane alemogą być przekazywane osobom fizycznym i podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych, świadczenie usług przetwarzania lub usług pomocniczych, np. przechowywania danych, wysyłania w naszym imieniu wiadomości w tym za pomocą poczty elektronicznej lub SMS, hostingu, obsługi Strony i jej funkcjonalności, obsługi płatności bezgotówkowych (np. płatności kartą). Podmioty te na piśmie zobowiązały się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełną listę podmiotów przetwarzających udostępnimy na Twoje życzenie zgłoszone do IOD na adres e-mail: tco2@o2.pl

Na Stronie mogą także pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać aby podjąć świadomą decyzję do skorzystania (kliknięcia) w link lub nie.

Do Danych Osobowych, które zbieramy przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. W dowolnym momencie osoba ta ma również prawo do:

      a) dostępu do swoich danych osobowych,

      b) sprostowania swoich danych osobowych,

      c) usunięcia swoich danych osobowych,

      d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

      e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez złożenie takiego wniosku

      f) drogą e-mailową na adres IDO lub listem poleconym na adres ADO.

      g) przenoszenia swoich danych osobowych,

      h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

W tych sprawach prosimy o kontakt z IOD, pod adresem e-mail: tco2@o2.pl.

Niezależnie od powyższego, przysługuje tej osobie uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

   8.    Jak będą zabezpieczane u nas Twoje Dane Osobowe?

Dane Osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób całkowity lub częściowo zautomatyzowany, (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu z ADO a dokumentacja medyczna przez okres 20 lat z wyjątkiem dokumentów medycznych o innym czasie przechowywania, określonym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym: ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1876 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1304 ze zmianami).

   9.    Co się stanie jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych?

Podanie namTwoichCiebieDanych Osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy o świadczenie dla Ciebie usług. W przypadku niepodania dotyczących TwoichDanych Osobowych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie naszych usług.